Dołącz do ludzi pozytywnie zakręconych!

Regulamin rajdów turystycznych organizowanych przez GR3miasto


 1. Cele rajdów turystycznych

  1. Rajdy turystyczne organizowane są w następujących celach:

   1. propagowanie walorów krajoznawczych i historycznych wybranych regionów kraju,

   2. upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej, pieszej oraz kajakarskiej

   3. propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,

   4. popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

  2. Rajdy nie mają charakteru rywalizacji sportowej, o ile organizator nie ogłosi inaczej w szczególnych warunkach danego rajdu zawartego w Karcie Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załączonych do niej materiałów dodatkowych.

 2. Organizator

  1. Organizatorem rajdów jest Krzysztof Kochanowicz Grupa Rowerowa 3miasto.

 3. Czas trwania, trasa oraz terminy rajdów

  1. Rajdy turystyczne będą organizowane jako rajdy jedno- lub kilku- dniowe, w terminach oraz na trasach opisanych w programie.

  2. Szczegółowy program każdego rajdu umieszczony zostanie:

   1. na stronie internetowej Organizatora,

   2. w siedzibie Organizatora - do wglądu.

 4. Opłata za uczestnictwo w rajdzie

  1. Opłata za każdy z rajdów kalkulowana będzie odrębnie, w zależności od jego trasy, czasu trwania oraz ilości świadczeń oferowanych poszczególnym uczestnikom w ramach pakietu startowego.

  2. Wyróżnia się dwa rodzaje opłat:

   1. wpisowe - opłata obligatoryjna uiszczana przez każdego z uczestników, która uprawnia do udziału w rajdzie, a także otrzymania pakietu uczestnictwa,

   2. opłaty dodatkowe - opłaty uiszczane przez uczestników za świadczenia dodatkowe, których zakup nie jest obowiązkowy, np. dowóz do i z miejsca rajdu, nocleg, posiłki, itp.

  3. Zasady zwrotu opłat:

   1. w przypadku rezygnacji z rajdu przed jego rozpoczęciem uiszczone opłaty są zwracane w całości, z zastrzeżeniem lit. b)

   2. jeżeli Organizator poniósł już wydatki na pakiet startowy lub świadczenia dodatkowe dla danego uczestnika. W takim wypadku zwrotowi podlega różnica pomiędzy uiszczoną opłatą a kosztami Organizatora, które nie mogą zostać przypisane innym uczestnikom,

   3. w przypadku rezygnacji z rajdu w czasie jego trwania, nie podlega zwrotowi wpisowe, a także ta część opłat dodatkowych, która dotyczy świadczeń już wykorzystanych przez Uczestnika, w zakresie pozostałej części opłat dodatkowych stosuje się odpowiednio zasady opisane w lit. b).

  4. Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania także rajdów bezpłatnych.

 5. Warunki uczestnictwa w rajdzie

  1. Wymagania względem uczestnika rajdu:

   1. w rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich,

   2. prawo do udziału w rajdzie mają wszystkie osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych,

   3. w warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie odpowiedniego sprzętu tj.:

    1. w przypadku rajdów rowerowych m.in.: roweru, posiadanie przynajmniej jednej zapasowej dętki oraz narzędzi niezbędnych do naprawy roweru; kask nie jest obowiązkowy.

    2. w przypadku rajdów pieszych lub nordic-walking m.in.: odzieży adekwatnej do pogody, wygodnych butów, odpowiednio dopasowanych kijów itp.

  2. Warunki formalne udziału w rajdzie, które powinny być spełnione przed rozpoczęciem rajdu są:

   1. prawidłowe wypełnienie i złożenie Karty Zgłoszenia (w przypadku Rajdów płatnych)

   2. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Rajdów Turystycznych,

   3. uiszczenie wpisowego oraz opłat dodatkowych za świadczenia dodatkowe wybrane przez uczestnika.

 6. Warunki przebiegu rajdu

  1. Warunki transportu:

   1. uczestnicy udają się na miejsce rozpoczęcia rajdu we własnym zakresie, chyba że uiścili opłatę dodatkową za transport,

   2. po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie, chyba że uiścili opłatę dodatkową za transport powrotny.

  2. Warunki przejazdu (dotyczy rajdów rowerowych):

   1. uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

   2. rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym,

   3. ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 50-70 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny,

   4. jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m,

   5. uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach,

   6. odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m,

   7. należy jechać równo i spokojnie, trzymając się grupy; niedozwolone jest wyprzedzanie głównego prowadzącego

   8. każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

   9. przy zjazdach należy zachować ostrożność, a szybkość należy kontrolować przez hamowanie,

   10. wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu,

   11. uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej naprawy sprzętu,

   12. rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do przeciętnej możliwości uczestników rajdu,

   13. rajdem kieruje organizator lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia,

   14. uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora,

   15. przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

  3. W czasie rajdu zabrania się:

   1. spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających,

   2. słuchania muzyki,

   3. zakłócania porządku,

   4. poruszania się w sposób utrudniający korzystanie z drogi innym uczestnikom ruchu,

   5. zaśmiecanie trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

   6. niszczenie przyrody,

   7. używania otwartego ognia,

   8. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

   9. wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora.

  4. W przypadku rażącego lub kilkukrotnego naruszenia zasad regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

  5. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

 7. Odpowiedzialność uczestnika

  1. Zasady odpowiedzialności uczestników:

   1. każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów,

   2. uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu Rajdu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy Rajdu,

   3. za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście,

   4. odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.

  2. Każdy uczestnik może wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, o ile możliwość taka została przewidziana w szczegółowych warunkach udziału w rajdzie.

  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas rajdu.

 8. Świadczenia podstawowe

  1. Organizator w ramach świadczeń podstawowych zapewnia:

   1. przewodnika prowadzącego rajd,

   2. podstawowe informacje organizacyjne,

   3. pomoc techniczną w czasie rajdu,

   4. możliwość wykupienia ubezpieczeń,

   5. możliwość wykupienia usług dodatkowych,

   6. dyplom ukończenia rajdu dla każdego uczestnika wystawiany na życzenie uczestnika.

  2. W czasie rajdu organizowane mogą być konkursy lub quizy z nagrodami, w których może wziąć udział każdy uczestnik.

 9. Świadczenia dodatkowe

  1. Każdy z uczestników może wykupić dodatkowe świadczenia oferowane przez organizatora albo inne podmioty. Świadczeniami tymi mogą być:

   1. transport uczestnika, roweru lub roweru i uczestnika na start rajdu,

   2. transport uczestnika, roweru lub roweru i uczestnika z mety rajdu,

   3. nocleg - w przypadku rajdów kilkudniowych,

   4. wyżywienie i napoje.

   5. wypożyczenie sprzętu

 10. Obowiązki Organizatora

  1. Organizator jest zobowiązany do:

   1. wyznaczenia osoby prowadzącej rajd,

   2. prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

   3. posiadania podstawowych środków opatrunkowych oraz narzędzi zapewniających drobną pomoc techniczną uczestnikom rajdu,

   4. przygotowania pakietów startowych oraz organizacji świadczeń dodatkowych dla uczestników, którzy będą z nich korzystać,

 11. Zdjęcia, materiały wideo i publikacje:

  1. Organizowane Rajdy Turystyczne relacjonowane są w postaci tekstu oraz zdjęć, bądź krótkiego filmiku i publikowane na stronie internetowej Grupy Rowerowej 3miasto oraz Portalu Trojmiasto.pl. Niektóre zdjęcia wykorzystywane są również do celów promocyjnych w szczególności we współpracy z wydawnictwem Eko-Kapio.pl. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku w powyższych publikacjach. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje wizerunku należy poinformować o tym prowadzących przed rozpoczęciem rajdu.

 12. RODO

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kochanowicz Grupa Rowerowa 3miasto, ul. Chopina 13, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu nawiązania lub utrzymania z Państwem relacji biznesowych oraz marketingu usług.

  Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

  Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

  Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  Kontakt do inspektora danych osobowych: gr3miasto@gmail.com