• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nie będzie drogi rowerowej w tunelu na Wzgórzu św. Maksymiliana?

dżo
5 grudnia 2022, godz. 12:00 
Opinie (72)
Wygląda na to, że to już przesądzone: drogi dla rowerów w tunelu przy stacji SKM Wzgórze św. Maksymiliana nie będzie. Wygląda na to, że to już przesądzone: drogi dla rowerów w tunelu przy stacji SKM Wzgórze św. Maksymiliana nie będzie.

W tunelu na Wzgórzu św. Maksymiliana nie będzie drogi rowerowej? Radni Gdyni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic SKM Wzgórze. Nie uwzględniono w nim uwag złożonych przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia na temat dostosowania tunelu pod torami do bezpiecznego przejazdu przezeń rowerem.Pod koniec listopada uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic SKM Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni. Traktuje on m.in. o tunelu pod toramiMapka, którym można przedostać się w stronę Witomina i dalej Chwarzna.

Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia działające na rzecz usprawnienia ruchu rowerowego na terenie miasta wniosło uwagi dotyczące organizacji ruchu w tunelu.

Uwaga wniesiona do planu przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia. Uwaga wniesiona do planu przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia.


Przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia im. Tomasza Milewskiego wskazali w uzasadnieniu, że w przypadku, gdy możliwe jest wprowadzenie separacji ruchu pieszego od rowerowego albo poprowadzenie skrzyżowań ruchu rowerowego z ruchem pieszym w sposób bezkolizyjny i bez uszczerbku dla atrakcyjności trasy pieszej i trasy rowerowej (bez wprowadzania schodów albo stromych zjazdów/podjazdów), to należy takie rozwiązania stosować. Może to być np. kładka rowerowa nad wejściem pieszym do tunelu pod torami kolejowymi lub tunel rowerowy pod wejściem do tunelu SKM. Zaznaczono także, że należy unikać krzyżowania się torów ruchu pieszego i rowerzysty, gdyż generuje to konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami.

W uwadze numer dwa zawnioskowano o uwzględnienie komfortu rowerzystów w tunelu pod torami SKM:

Uwaga wniesiona do planu przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia. Uwaga wniesiona do planu przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia.


W uzasadnieniu zaznaczono, że obecne oznakowanie trasy rowerowej biegnącej w tunelu jest niejasne i nieciągłe, a plan zagospodarowania powinien zapewniać, że powstanie w tunelu spójna, ciągła trasa rowerowa, która połączy drogi rowerowe wzdłuż ul. Władysława IV/al. Zwycięstwa z drogami rowerowymi wzdłuż ul. Kieleckiej i ul. Górskiego. Dodatkowo w przypadku przebudowy tunelu pod torami lub jego okolic należałoby rozważyć stworzenie w tunelu osobnej drogi rowerowej i osobnego chodnika zamiast wspólnego ciągu pieszo-rowerowego. Separacja rowerzystów od pieszych zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje konflikty między pieszymi a rowerzystami. W związku z tym zasadne byłoby rozważenie, czy nie będzie konieczne poszerzenie istniejącego tunelu pod torami, aby zmieścić oddzielną trasę rowerową i oddzielny chodnik.

Uwagi, które wpłynęły od Stowarzyszenia, zostały rozpatrzone i nieuwzględnione, podobnie jak wszystkie pozostałe uwagi, które zostały przesłane do rozpatrzenia w sprawie tegoż planu.

Oddaj Rower potrzebującym dzieciom. Trwa ogólnopolska akcjaObszar objęty planem. Obszar objęty planem.

Uwagi rozpatrzone i nieuwzględnioneW uzasadnieniu co do nieuwzględnienia uwag dotyczących infrastruktury rowerowej napisano:

Ad 1) Kwestie dotyczące realizacji infrastruktury pieszo-rowerowej, w tym decyzje o ostatecznym kształcie rozwiązań poszczególnych dróg rowerowych, nie są przedmiotem ustaleń planu miejscowego. Szczegółowe rozwiązania projektowe będą przedmiotem dokumentacji budowlanej na etapie przygotowania inwestycji, po uchwaleniu planu miejscowego.
Ustalona w projekcie planu lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego wzdłuż terenu kolejowego uwzględnia możliwość stworzenia przestrzeni ogólnodostępnej w miejscu ograniczonym dla zabudowy, zapewniając jednocześnie dojazd przeciwpożarowy oraz dojazd dla służb techniczno-eksploatacyjnych. Przestrzeń taka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, tworząc alternatywną drogę dla ruchu pieszego, który obecnie odbywa się istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku od wiaduktu nad Drogą Gdyńską do ul. Władysława IV. Przyjęte rozwiązania pozwolą skrócić dystans dojścia od strony wiaduktu nad Drogą Gdyńską do przystanku kolejowego. Dopuszczenie ruchu rowerowego w ramach ciągu pieszego wzdłuż terenu kolejowego uwzględnia istniejące powiązania pieszo-rowerowe na odcinku między placem przed przystankiem SKM a kładką nad aleją Marszałka Piłsudskiego. Główny ruch rowerowy powinien odbywać się infrastrukturą rowerową zrealizowaną w 2020 r., wzdłuż ul. Władysława IV, posiadającą kontynuację wzdłuż w kierunku północnym. Natomiast ruch rowerowy wzdłuż terenu kolejowego oraz w przestrzeni placu publicznego powinien posiadać charakter incydentalny, uwzględniający priorytet ruchu pieszego oraz ograniczenia szerokości kładki nad aleją Marszałka Piłsudskiego.

Ad 2) Przyjęte w projekcie planu rozwiązania przestrzenne uwzględniają potencjał docelowego programu przystanku kolejowego docelowo o znaczeniu metropolitalnym oraz główne powiązanie piesze między centrum miasta a terenami w rejonie ul. Kieleckiej. Obecna forma prowadzenia ruchu rowerowego w tunelu dostosowana jest do natężenia ruchu pieszego. W związku z planowaną rozbudową przystanku kolejowego, obejmującą obiekty i urządzenia niezbędne dla prowadzenia pasażerskiego ruchu kolejowego i funkcjonowania przystanku kolejowego, w projekcie planu uwzględniono bezkolizyjne przejście piesze pod torami wraz z dojściami do peronów, w którym dopuszczono lokalizację całorocznych obiektów handlowo-usługowych. Nowe uwarunkowania przestrzenne stwarzają możliwość lokalizacji kas biletowych oraz usług uzupełniających program przystanku kolejowego, w przestrzeni pod peronami, wzdłuż dojść do peronów. Uwzględniając istotne zwiększenie potoków ruchu pieszego oraz w celu uniknięcia kolizji pieszych i rowerzystów, uzasadnione jest wykluczenie możliwości lokalizacji wnioskowanej drogi rowerowej w tunelu.


Pełną treść dokumentów można przeczytać na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.

Rowerowa Gdynia: duże rozczarowaniePrzedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia nie kryją rozczarowania zaistniałą sytuacją, zwłaszcza że według ich wiedzy jeszcze kilka lat temu można było mieć nadzieję na bardziej optymistyczne rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej.

- Po aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gdyni z 2019 r. wydawało się, że dokument wyższego rzędu zabezpieczy mieszkańców przed tego typu błędami w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; tam już w samym dwustronnicowym wstępie słowo rower pojawia się 12 razy - mówią rozgoryczeni przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia. - Okazuje się, że miejscy planiści dostali od prezydenta bardzo dużą swobodę. W tej sytuacji pozostaje nam tylko prosić o wsparcie władze wojewódzkie.

- Prezydent Miasta Gdyni kolejny raz zdaje się nie traktować ruchu rowerowego poważnie - dodają. - Na nasze zastrzeżenia do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic SKM Wzgórze, w których zwróciliśmy uwagę na potrzebę poszerzenia tunelu pod torami w celu zapewnienia bezpiecznego (dla pieszych i rowerzystów) przejazdu rowerem, prezydent odpowiedział jednoznacznie - "uzasadnione jest wykluczenie możliwości lokalizacji wnioskowanej drogi rowerowej w tunelu". Parafrazując, ruch rowerowy na głównej trasie mieszkańców Witomina, Działek Leśnych i Chwarzna powinien być zakazany.

-- Po obcięciu o 80 proc. finansowania rowerowej infrastruktury węzła Karwiny wydawało nam się, że storpedowany przez władze okręt podwodny "Mobilna Gdynia" osiadł już definitywnie na dnie - mówi Łukasz Bosowski, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia. - Po ujawnieniu "rewelacji" planistycznych nowego, metropolitalnego węzła Wzgórze okazuje się, że spod dna słychać wyraźne stukanie. Po kilkunastu latach baśni pana prezydenta o priorytecie dla rowerów nie mamy wielkich nadziei. Najwyraźniej brakuje już energii, żeby przebić się przez mur zastępców, dyrektorów wydziałów i miejskich spółek, którzy bez pardonu ignorują zapisy we wcześniej wprowadzanych dokumentach strategicznych miasta.
dżo

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (72)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Rowerowy Potop AZS

rajd / wędrówka

Rowerowy Potop AZS

rajd / wędrówka

Polish Bike Tour 2023

zawody / wyścigi

Znajdź trasę rowerową

Forum