• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Dofinansowanie do e-roweru. Wnioski przyjmowane od 10 czerwca

Joanna Karjalainen
6 czerwca 2022, godz. 15:00 
Opinie (159)
Mieszkańcy Gdyni będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego. Mieszkańcy Gdyni będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego.

Jakiś czas temu pisaliśmy o planowanej uchwale miasta Gdyni dotyczącej dofinansowania do zakupu rowerów elektrycznych. Projekt został przyjęty, a wnioski mieszkańców będą przyjmowane od 10 czerwca. Otrzymanie dotacji będzie wiązało się z koniecznością spełnienia kilku warunków.Czy jeździłe(a)ś kiedyś na rowerze elektrycznym?

Pod koniec kwietnia pisaliśmy o projekcie uchwały pierwszego w Polsce miejskiego programu dofinansowania do zakupu roweru elektrycznego dla mieszkańców. Uchwała, zgodnie z przewidywaniami, została przyjęta przez radę miasta.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni, które złożą wniosek i dokonają zakupu roweru elektrycznego będą mogły otrzymać zwrot części kosztów tej inwestycji - 50 proc. wartości zakupionego roweru. Będzie mogło to być nie więcej niż 2,5 tys. zł.

50 proc. wartości, nie więcej niż 2,5 tys. złW Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni opublikowano już oficjalną informację wraz ze wzorem wniosku, który można składać od 10 czerwca 2022. Wnioski, które wpłyną przed tym terminem, nie zostaną rozpatrzone.

Dotacja przysługuje osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni, które po podpisaniu umowy o dotację z Gminą Miasta Gdyni dokonają zakupu roweru wyposażonego w pomocniczy napęd elektryczny, o którym mowa w art. 2 pkt 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Poprzez podpisane umowy dotacyjnej wnioskodawca uzyskuje prawo do dotacji. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów inwestycji poniesionych przez dotowanego. Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł.

7 zł za przewóz roweru SKM od czerwcaSkładanie wniosków od 10 czerwcaWniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku budżetowym, przejdą na rok następny z zachowaniem kolejności według daty i godziny złożenia w Urzędzie Miasta Gdyni, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel.

W BIP czytamy o zobowiązaniach, jakimi zostanie obwarowana osoba otrzymująca dotację.

Po pierwsze, minimalny okres użytkowania dotowanego roweru elektrycznego wynosi trzy lata od dnia jego zakupu. Dotowany nie może uczynić zakupionego roweru przedmiotem umów, których treścią byłoby upoważnienie innych osób do korzystania z niego (m.in. użyczenia, najmu, dzierżawy).

Dotowany będzie musiał umieścić na rowerze naklejkę informującą o dofinansowaniu zakupu roweru w ramach dotacji i zachowania jej w należytym stanie w całym minimalnym okresie użytkowania. Będzie trzeba również zobowiązać się do wzięcia udziału w prowadzonych przez Urząd Miasta Gdyni okresowych badaniach ewaluacyjnych dot. jego nawyków transportowych.

Najwięcej kontrowersji może budzić ostatni warunek. Przez cały minimalny okres użytkowania roweru elektrycznego dotowany zobowiązuje się bowiem do nieprzerwanego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Ze wzoru umowy wynika m.in., że za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wyznaczonych lub określonych w umowie dotowany zapłaci dotującemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza terytorium Gminy Miasta Gdyni przed upływem okresu trwałości zrealizowanego zadania dotujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (159)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Rowerowy Potop AZS

zawody / wyścigi, rajd / wędrówka, impreza na orientację

MTB Maraton Gdańsk

zawody / wyścigi

Rowerowy Potop AZS

zawody / wyścigi, rajd / wędrówka, impreza na orientację

Znajdź trasę rowerową

Ogłoszenia polecane

Forum